021-66408000

آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات

ناشر: نوآور

سال چاپ 1396
نوبت چاپ ششم
قطع کتاب رهلی
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 414
  • 37,000 تومان
  • موجودی: در انبار

با خرید این کالا بن دریافت می کتید

  • آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات

کتاب آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات

  •  کتاب تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات نوشته مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا، توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ رسیده است.
  • موضوع کتاب: عمران، مهندسی عمران, سوالات آزمون های نظام مهندسینکات مهم و کلیدی رده ژیوتکنیکی ساختمان

درباره کتاب آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات:

 نکات مهم و سوالات آزمون های نظام مهندسی  مربوط به مبحث ششم، بارهای وارد
بر ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار برف
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار باد
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار انفجار
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار معادل تیغه ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار مرده
سوالات آزمون های نظام مهندسی  کاهش بار زنده
سوالات آزمون های نظام مهندسی  یخ زدگی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  بار نرده
نکات مهم و سوالات آزمون های نظام مهندسی  مـربـوط بـه مبـحث هفتـم، پـی و پی سازی
نکات مهم و کلیدی  رده ژیوتکنیکی ساختمان
شناسایی ژیوتکنیکی زمین
سوالات آزمون های نظام مهندسی  رده ژیوتکنیکی ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی مدول ارتجاعی خاک
نکات مهم و کلیدی  طراحی شمع
سوالات آزمون های نظام مهندسی  طراحی شمع
نکات مهم و کلیدی  ظرفیت باربری پی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  ظرفیت باربری پی
نکات مهم و کلیدی  طراحی دیوار حایل
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی دیوار حایل
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت برشی خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی زاویه اصطکاک بین دیوار و خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی کاربرد آزمایشات خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی رفتار خاک در زلزله
سوالات آزمون های نظام مهندسی فشار دینامیکی خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی پایدارسازی خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی تنش موثر در خاک
سوالات آزمون های نظام مهندسی عمق گمانه ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی پی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی سازه نگهبان
سوالات آزمون های نظام مهندسی الزامات اولیه شروع طراحی
سوالات آزمون های نظام مهندسی نشست مجاز پی ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی  انواع حفاری
سوالات آزمون های  نظام مهندسی ضریب اطمینان میل مهار
نکات مهم و سوالات آزمون های نظام مهندسی  مـربـوط بـه مبـحث هشتـم، طرح و اجرای  ...
سوالات آزمون های نظام مهندسی ساختما های بنایی محصور شده با کلاف ـ طرح و اجر
سوالات آزمون های نظام مهندسی الزامات عمومی محصور در کلاف
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف الزامات معماری
سوالات آزمون های نظام مهندسی ساختمان های بنایی محصور در کلاف – کلاف قایم
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ دیوار باربر
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ بازشو
سوالات آزمون های نظام مهندسی ساختمان های بنایی غیرمسلح ـ بازشو
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ سقف
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ کرسی چینی
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ کلاف افقی
سوالات آزمون های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ دیوار نسبی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  محصور در کلاف ـ شالوده
نـکات مهـم و سـوالات آزمـون هـای  نـظام مهندسی مربوط به مبحث نهم،  طـرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
نکات مهم و کلیدی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
نکات مهم و کلیدی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
نکات مهم و کلیدی عرض ترک خمشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی عرض ترک خمشی
نکات مهم و کلیدی برش دو طرفه 
سوالات آزمون های نظام مهندسی برش دو طرفه
سوالات آزمون های نظام مهندسی آرماتور عرضی اعضای خمشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طول همپوشانی
سوالات آزمون های نظام مهندسی منحنی اندر کنش لنگر خمشی ـ نیروی محوری ستون ها
نکات مهم و کلیدی طراحی ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی لنگر خمشی ترک خوردگی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ملاحظات لرزه ای لنگر خمشی تیر
سوالات آزمون های نظام مهندسی میزان آرماتور طولی ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت برشی تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی ارتفاع مجاز تیر رابط
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی لرزه ای دیوارهای برشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی رده مجاز فولاد برای تیرهای بتنی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ملاحظات لرزه ای آرماتورهای در ناحیه بحرانی ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طول وصله در ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت فشاری نمونه های بتنی
سوالات آزمون های نظام مهندسی نوع سنگدانه ها در قطعات بتنی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  روش اختلاط بتن
سوالات آزمون های نظام مهندسی تغییر شکل آنی در تیرهای بتنی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی دال ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی پی ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی دیوارهای برشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه مرکز پلاستیک
سوالات آزمون های نظام مهندسی تیرهای عمیق
سوالات آزمون های نظام مهندسی تحلیل و طراحی مقاطع بتنی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طول همپوشانی آرماتورها
سوالات آزمون های نظام مهندسی لنگر پیچشی ترک خوردگی
سوالات آزمون های نظام مهندسی آرماتور حرارت و جمع شدگی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ضوابط پذیرش بتن
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و پیچشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی انحراف مجاز میلگردها
سوالات آزمون های نظام مهندسی  طول مهاری میلگردها
سوالات آزمون های نظام مهندسی کیفیت بتن
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و خمشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طول همپوشانی میلگردها
سوالات آزمون های نظام مهندسی کنترل عرض ترک
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی تیرچه ها
نکات مهم و سوالات آزمون های نظام مهندسی مربوط به مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان های فولادی
سوالات آزمون های نظام مهندسی لنگر پلاستیک
نکات مهم و کلیدی اتصالات پیچی
سوالات آزمون های نظام مهندسی اتصالات پیچی
نکات مهم و کلیدی محاسبه طول موثر ستون ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه طول موثر ستون ها
نکات مهم و کلیدی اتصالات جوشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  اتصالات جوشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ضریب لاغری
نکات مهم و کلیدی فشردگی لرزه ای
سوالات آزمون های نظام مهندسی اثر توام لنگر خمشی و نیروی کششی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ترکیب تنش ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت فشاری ستون ها
نکات مهم و کلیدی تیر مختلط
سوالات آزمون های نظام مهندسی  تیر مختلط
نکات مهم و کلیدی ستون مرکب با بست موازی
سوالات آزمون های نظام مهندسی ستون مرکب با بست موازی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی تیر پیوند
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت خمشی و برشی تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی لرزه ای اتصال تیر به ستون
نکات مهم و کلیدی ضریب یکنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح کمانش پیچشی ـ جانبی)
سوالات آزمون های نظام مهندسی ضریب یکنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح کمانش پیچشی ـ جانبی)
نکات مهم و کلیدی کمانش موضعی تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی کمانش موضعی تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی اتصالات مفصلی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی اعضای کششی
سوالات آزمون های  نظام مهندسی تغییر مکان مجاز تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی ابعاد کف ستون
سوالات آزمون های نظام مهندسی ملاحظات لرزه ای طراحی اتصالات تیر به ستون
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت برشی تیر پیوند
سوالات آزمون های نظام مهندسی تار خنثی الاستیک و پلاستیک
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت برشی چشمه اتصال
سوالات آزمون های نظام مهندسی مشخصات قاب های ساختمانی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی مهاربندها
نکات مهم و کلیدی گسیختگی قالبی
سوالات آزمون های نظام مهندسی اتصالات تیر به ستون
نکات مهم و کلیدی طراحی کف ستون
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی کف ستون
نکات مهم و کلیدی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون های نظام مهندسی کنترل خیز
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاومت برشی وصله
سوالات آزمون های نظام مهندسی اتصالات از پیش تایید شده
سوالات آزمون های نظام مهندسی اتصالات کف ستون
نکات مهم و کلیدی سقف مرکب عرشه فولادی
نکات مهم و کلیدی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون های نظام مهندسی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی وصله
سوالات آزمون های نظام مهندسی رواداری های مجاز نصب و ساخت
سوالات آزمون های نظام مهندسی روش های طراحی
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی پین ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی شکل پذیری قاب ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی طراحی مهار جانبی تیرها
سوالات آزمون های نظام مهندسی الزامات لرزه ای قاب های ساختمانی
سوالات آزمون های نظام مهندسی تنش مجاز خمشی
سوالات آزمون های
نظام مهندسی بار جرثقیل
نکات مهم و سوالات آزمون های  نظام مهندسی مربوط به مبحث یازدهم، ...
نکات مهم و کلید مقاطع فولادی
ساختمانهای فولادی با مقطع گرم نورد شده
سوالات آزمون های نظام مهندسی مقاطع فولادی
نکات مهم و سوالات آزمون های نظام مهندسی مربوط به آیین نامه 2800
سوالات آزمون های نظام مهندسی تعریفات اولیه
نکات مهم و کلیدی توزیع نیروی جانبی در طبقات
سوالات آزمون های نظام مهندسی اثر ترک خوردگی بتن در ممان اینرسی
سوالات آزمون های نظام مهندسی میزان درز انقطاع
سوالات آزمون های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای ساختمان
نکات مهم و کلیدی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه زمان تناوب سازه
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه مرکز سختی ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی  نیروی وارد بر طره ها
سوالات آزمون های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای غیرساختمانی
سوالات آزمون های نظام مهندسی توزیع نیروی جابنی در طبقات
سوالات آزمون های نظام مهندسی شاخص پایداری
سوالات آزمون های نظام مهندسی تغییر مکان نسبی طبقات
سوالات آزمون های نظام مهندسی ترکیب نیروهای زلزله
سوالات آزمون های نظام مهندسی  تعریف منظمی و نامنظمی
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه برش پایه
سوالات آزمون های نظام مهندسی برون مرکزی اتفاقی
سوالات آزمون های نظام مهندسی توزیع نیروی جانبی به نسبت سختی
سوالات آزمون های نظام مهندسی تعریف طبقه نرم
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سیستم ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه لنگر واژگونی
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سازه های غیرساختمانی
سوالات آزمون های نظام مهندسی سختی موثر تیر و ستون
سوالات آزمون های نظام مهندسی انواع سیستم مهار جانبی ساختمان
سوالات آزمون های نظام مهندسی زلزله سطح بهره برداری
سوالات آزمون های نظام مهندسی محاسبه سرعت موج برشی در عمق زمین
سوالات آزمون های نظام مهندسی روش محاسبه نیروی زلزله
نـکات مهـم و سـوالات آزمـون های  نظام مهندسی مربوط به تحلیل سازه
نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون های نظام مهندسی  تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون های نظام مهندسی  معین ـ نمودار لنگر خمشی
سوالات آزمون های نظام مهندسی  معین ـ برش زدن
نکات مهم و کلید معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون های نظام مهندسی  معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون های نظام مهندسی  معین ـ انرژی
نکات مهم و کلیدی معین ـ کار مجازی
سوالات آزمون های نظام مهندسی معین ـ کار مجازی
سوالات آزمون های نظام مهندسی معین ـ تیر مزدوج
نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ نامعین
نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل سازی با فنر
سوالات آزمون های نظام مهندسی  تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل سازی با فنر
نکات مهم و کلیدی نامعین ـ شیب افت
سوالات آزمون های نظام مهندسی نامعین ـ شیب افت
سوالات آزمون های نظام مهندسی نامعین ـ درجه آزادی
نکات مهم و کلیدی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون های نظام مهندسی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون های نظام مهندسی نامعین ـ سازگاری تغییر شکل
سوالات آزمون های نامعین ـ سازگاری تغییر شکل
سوالات آزمون های نظام مهندسی نامعین ـ تقارن
نکات مهم و کلیدی خط تاثیر
سوالات آزمون های نظام مهندسی خط تاثیر
نمایش بیشتر

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

برچسب ها: آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات, انتشارات نوآور, محمد صفرپناه،مهندسی عمران, سوالات آزمون های نظام مهندسی, نکات مهم و کلیدی رده ژیوتکنیکی ساختمان

تماس با ما

021-66408000

میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان-پلاک 7، فروشگاه بانک کتاب ( سفارش تلفنی کتاب)

[email protected]

اعتماد ما

شبکه های اجتماعی

اینستاگرام    گوگل پلاس   توییتر فیس بوک 
 
  تلگرام   پینترست   کتاب مناسب   متن کتاب

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق برای آژانس کتاب محفوظ می باشد